ทดสอบ

 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  News and activities               

มื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพย...

หน่วยห้องสมุดได้เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.


  New Books : หนังสือใหม่


  Clinics of North America    

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey

  New Magazines : นิตยสารใหม่

ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๕

มีนาคม ๒๕๖๓

ฉบับที่ 224 มีนาคม 2563


  Medical E-Books


  ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
  News and activities               

มื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพย...

หน่วยห้องสมุดได้เข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.


  New Books : หนังสือใหม่


  New Magazines : นิตยสารใหม่

ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๕

มีนาคม ๒๕๖๓

ฉบับที่ 224 มีนาคม 2563


  Medical E-Books


  Clinics of North America    

Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey
Databases : Clinicalkey
 
 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th